Sigma Research Disclaimer

Sigma Research verleent u hierbij toegang tot www.sigmaresearch.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sigma Research behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te doen.

De informatie op www.sigmaresearch.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Sigma Research spant zich in om de inhoud van www.sigmaresearch.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.sigmaresearch.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sigma Research.

Sigma Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.sigmaresearch.nl, (on)bereikbaarheid van www.sigmaresearch.nl of ter beschikking gestelde programmatuur.

Voor op www.sigmaresearch.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sigma Research nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sigma Research.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sigma Research, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.